Witaj, gościu :: Rejestruj :: Zapomniane hasło
Użytkownik: :: Hasło: ::

Zasady i Regulamin na TnT TorrenT
Rules And Statute on TnT TorrenT

[Jzyk Polski]

Rejestracja

1. Uytkownik rejestrujc si i korzystajc z serwisu tnttorrent.info akceptuj poniszy Regulamin w caym jego brzmieniu wraz z wszelkimi jego zacznikami, nie majc zastrzee co do adnego z jego punktw.
Samo korzystanie z serwisu jest automatycznie rwnoznaczne z akceptacj Regulaminu i jego zacznikw.
2. Rejestracja i korzystanie z serwisu TnT jest cakowicie bezpatna!
3. Nie zarejestrowani uytkownicy nie maj moliwoci pobierania torrentw, wstawiania plikw, dodawania nowych komentarzy. Nie mog oni rwnie zgasza komentarzy ani pozycji do moderacji.
4. Po rejestracji uytkownik ma moliwo zmiany swoich danych takich jak haso oraz numer gg w panelu Twoje dane. Moliwa jest take zmiana opcji zmiana/wybr avatara (maego obrazka w profilu) oraz stylu serwisu.

Regulamin
1. Bdc zarejestrowanym na stronie, wyraasz zgod na dostawanie prywatnych wiadomoci od innych uytkownikw oraz administratorw strony.
Nasz serwis jest cakowicie darmowy, zastrzegamy sobie jednak moliwo rozsyania wiadomoci z reklamami i innymi ofertami przez gwnych administratorw. Bdc uytkownikiem powiniene zapozna si z treci danej reklamy lub j odrzuci.
2. Nie zapominaj e na stronie administracja stanowi prawo i do Ciebie naley obowizek eby jego przestrzega i by z nim zawsze na czasie.
3.Przed dodawaniu torrenta podaj tytu, obrazek jak i te opis.
4. ShoutBox suy do lunej rozmowy na kady temat.
5. Nie podawaj na stronie adnych linkw do stron torrentowych , warezowych majcych na celu reklamowanie.
6. Zabrania si reklamowania jakiejkolwiek treci na stronie bez zgody zaogi.

amanie regulaminu
1. Administratorzy mog usuwa konta uytkownikw w przypadku zamania regulaminu.
2. W przypadku zamania regulaminu lub dziaania na szkod strony, twoje konto i dostp na stron moe zosta zablokowane. Radzimy si pilnowa.
3. Konto uytkownika moe zosta zablokowane lub usunite :
- czste wystawianie bdnych lub niezgodnych z regulaminem pozycji
- przeklinanie, ublianie innym jak i spamowanie w komentarzach, ShoutBoxie na Forum
- bezpodstawne zgaszanie komentarzy do moderacji, nie podajc powodu
- Zabrania si uywania avatarw i sygnatur ktre si niezgodne z prawem.
4. Za obraz administracji, uytkownika grozi warn lub cakowite skasowanie konta.

5. Prawa autorskie
- Naruszenie praw autorskich naley zgosi na : tnttorrent@gmail.com
- W mailu naley poda : Imi i nazwisko osoby skadajcej roszczenie, nazw kancelari prawnej , adres, link do pozycji ktra narusza prawa autorskie oraz poodstaw prawn.
- Kade zgoszenie zostanie sprawdzone w trybie pilnym do 72h roboczych[English]


Registration

1. User registering and using the service agree to the Terms of tnttorrent.info over its wording, including any attachments, having no objection to any of his points. The mere use of the site is automatically tantamount to acceptance Regulations and its annexes
2. Registration and use of the site T & T is completely free!
3. Unregistered users do not have the ability to download torrent files, insert files, add new comments. They may not also submit comments or items for review.
4. After registration the user is able to change their data such as password, and the number of hh in the panel your data. You can also change the options change / choose an avatar (a small image in the profile) and the style of service.
Terms
1. Being registered on the site, you agree to getting private messages from other users and site administrators. Our service is completely free, but we reserve the possibility of sending messages in advertising and other offers by major administrators. As a user you should familiarize yourself with the contents of the advertisement or to reject it.

2. Do not forget that the administration is on the right and obligation to you to get his respect and to be with him always on time.
3.Przed torrent please add a title, picture and a description.
4. ShoutBox is used for relaxed talk.
5. Do not enter any website links to torrent, warez in order to advertise.
6. Advertising of any content on the site without the consent of the crew.

Breaking the Rules
1. Administrators can delete user accounts in case of violation of the terms.
2. In the case of breaking rules, or action to the detriment of the page, your account and access the page may be blocked. We advise you to be careful.
3. Your account may be blocked or deleted:
- Frequent issuance of erroneous or inconsistent with the rules item
- Swearing, insults and other spamming in the comments, ShoutBox in Forum
- Reporting unsubstantiated comments for moderation, without giving any reason
- It is prohibited to use avatars and signatures that are unlawful.
4. An insult to the administration, threatens to warn the user, or completely delete your account.

5. Copyright
-Copyright infringement should be reported using the form
-Email should include: Name of person filing a claim, company address, Link to the position which brakes the law, legal basis.
-Each application will be reviewed in 72 hours

Opracowa: miquel